Skip to main content

Tweede Kamer akkoord met fors gewijzigd Belastingplan 2024

10 november 2023

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan voor 2024, maar ze hebben flinke wijzigingen aangebracht in vergelijking met de oorspronkelijke plannen die door het demissionaire kabinet werden voorgesteld op Prinsjesdag. De belastingtarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting gaan bijvoorbeeld extra stijgen. Bovendien zijn er op het laatste moment beperkingen ingevoerd voor de zogenaamde 30%-regeling.

De belastingplannen voor 2024, die aanvankelijk door het kabinet werden voorgesteld op Prinsjesdag, hebben nu de goedkeuring gekregen van de Tweede Kamer. In het Belastingplan 2024 zijn enkele belangrijke punten opgenomen, zoals een kleine verhoging van het lage tarief voor de inkomstenbelasting, meer ruimte voor het belastingvrij verstrekken van ov-abonnementen en de mogelijkheid voor werkgevers om hun werknemers € 0,23 per zakelijke kilometer onbelast te vergoeden. Nu is het aan de Eerste Kamer om zich te buigen over het Belastingplan 2024. De definitieve stemming over deze plannen in de Senaat staat gepland voor 19 december, waarna de belastingtarieven voor 2024 definitief worden vastgesteld.

Tarieven IB

De Tweede Kamer heeft ‘s nachts gestemd over de belastingplannen, vlak voordat ze met verkiezingspauze gaan. Ze moesten veel losse eindjes aan elkaar knopen, omdat na de verkiezingen een nieuwe Kamer komt en de oude samenstelling niet meer vergadert. Hoewel de belastingplannen zijn goedgekeurd, heeft de Tweede Kamer wel ingegrepen.

De tarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting gaan met 2 procentpunt omhoog. Dat betekent dat het hoogste tarief voor box 2 nu 33% is, en voor box 3 geldt in 2024 een tarief van 36%. Ook zijn de grensbedragen voor de inkomstenbelasting en de bedragen voor heffingskortingen veranderd, en tijdens de stemming is een correctiefactor verlaagd, waardoor de grensbedragen iets lager uitvallen voor 2024.

Aangenomen amendementen

In de laatste stemmingen in de Tweede Kamer zijn enkele verrassende wijzigingen aangenomen, zowel in de belastingplannen als in de zoektocht naar financiële dekking. Hier volgt een overzicht van enkele aangenomen amendementen:

1. Giftenaftrek en excessieve leningen
De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (VPB) blijft bestaan voor giften tot €100.000, terwijl aanvankelijk gepland was om deze aftrek volledig te laten verdwijnen vanaf 2024. Deze verandering wordt gefinancierd door de grens voor excessieve leningen voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) te verlagen van €700.000 naar €500.000. Dga’s moeten belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting als hun schulden deze grens overschrijden.

2. Versobering van de 30%-regeling
De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers wordt geleidelijk versoberd, en de opbrengst hiervan wordt gebruikt om de rente op studieleningen voor studenten die zonder basisbeurs hebben gestudeerd, te verlagen.

3. Verlaging mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt in 2024 verlaagd van 14% naar 13,31%, wat een aanpassing is ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van het kabinet om deze naar 12,7% te verlagen.

4. Uitstel van afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
De afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in de inkomstenbelasting wordt 2 jaar uitgesteld, van 2025 naar 2027. Bovendien wordt het afbouwtraject veel geleidelijker, en de IACK zal van 2027 tot 2035 volledig worden afgebouwd.

5. Wijziging in accijnstarieven
De geplande verhoging van de accijnzen op benzine en diesel per 2024 wordt geannuleerd, en de huidige korting op accijnzen wordt met een jaar verlengd. Dit wordt gefinancierd met geld uit het Nationaal Groeifonds. De voorgestelde accijnsstijging op alcoholhoudende drank wordt verminderd, en de financiering komt van een extra verhoging van de accijnzen op tabak en een stijging van de kansspelbelasting met 1 procentpunt.

6. Aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet ondergaat een extra wijziging. De voorgestelde percentages voor belastingvrijstelling vanaf 2025 worden aangepast. Tot een ondernemingswaarde van €1,5 miljoen wordt 100% vrijgesteld van erf- of schenkbelasting (voorheen ruim €1,2 miljoen). Boven die grens zou aanvankelijk 70% vrijgesteld zijn, maar dit percentage is verhoogd naar 75% door middel van een amendement. De financiering voor deze extra vrijstelling komt uit een aanpassing van de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3, waarbij het bedrag wordt verlaagd van ruim €65.000 naar €30.000 per belastingplichtige in 2024.

Afgewezen

In de laatste stemmingen van de Tweede Kamer zijn enkele belangrijke voorstellen afgewezen. De Kamer heeft besloten om een extra belastingverhoging voor grote bedrijven, van 25,8% naar 36,93%, niet goed te keuren. Ook wordt het plan om het belastingtarief voor winsten uit innovatie te verhogen, van 9% naar 12%, niet doorgevoerd. Verder is het voorstel om werkgevers meer ruimte te geven om onbelaste vergoedingen aan werknemers te verstrekken, van 1,92% naar 5% voor het eerste deel van de lonen, niet aangenomen. Daarnaast zal er geen extra belasting worden geheven op vliegtickets voor passagiers die op Nederlandse luchthavens overstappen.